همکاران ما

دکتر هاشم پور

پزشک عمومی - دیابتولوژیست ( درمان زخم)

خانم فهیمی

خانم فهیمی

میدیرت مجموعه پاشنه

گواهینامه ها

    مشاوره رایگان زخمواتس اپ